پایان نامه کارشناسی ارشد: داده کاوی پزشکی

چرا به داده کاوی در پزشکی علاقه مند شدم؟