طراحی فضای کودک محور براساس نظریه قابلیت محیط

شناخت مفهوم قابلیت محیط، رفتارهای انسان و روابط اجتماعی، کودکان و روانشناسی رشد شخصیتی آنها در دوران مختلف زندگی و شیوه تعامل آنها با محیط پیرامون اهمیت بسیار بالایی در طراحی فضاهای کودک محور دارد. رفتار ارادی کودکان تحت تاثیر عامل ادراکی فقط در محیط هایی رخ می دهد که عاملی به وجودآورنده یک رفتار …

طراحی فضای کودک محور براساس نظریه قابلیت محیط ادامه »